03:18 EST Thứ sáu, 15/12/2017

Trang nhất » Đảm bảo CLGD » Tự đánh giá

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học

Thứ hai - 22/10/2012 22:25
Quyết định số 65/ 2007/ QĐ- BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẬO
Số: 65/2007/QĐ-BGDĐT

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                        Hà Nội, ngày   01   tháng 11   năm  2007
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá
chất lượng giáo dục trường đại học
 
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,
 
             QUYẾT ĐỊNH:        
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế chương II của Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học, ban hành kèm theo Quyết định số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;       
- Văn phòng Chính phủ;                                    
- Văn phòng Quốc hội;              
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- UBVHGDTNTN&NĐ của QH;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,    
  cơ quan trực thuộc CP;     
- Kiểm toán nhà nước;     
- Cục KTrVB QPPL;                         
- Như Điều 3;                          
- Công báo;                                  
- Website Chính phủ;                
- Website Bộ GD&ĐT;         
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục KT&KĐ.        
             KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

 
 
 
 
             Bành Tiến Long
 
 
 
 
 

                                       Tải về

Tác giả bài viết: Thế Anh

Nguồn tin: Cục Khảo thí - KĐCLGD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn