17:38 EST Thứ tư, 17/01/2018

Menu

Trang nhất » Tin Tức » ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng

Thứ ba - 15/04/2014 06:21
Đại học vùng tự chủ về phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh của đại học vùng. Hàng năm, căn cứ vào tiêu chí, nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại học vùng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổng hợp chỉ tiêu tuyển sinh của từng cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học vùng cũng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc in; quản lý, cấp, phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Số:  08/2014/TT-BGDĐT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2014
THÔNG TƯ
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18  tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
          Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2014.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên của đại học vùng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của QH;
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục và PTNNL;  
- Ban Tuyên giáo TW;
- Bộ Tư pháp (Cục Ktr VBQPPL);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCCB.
KT. BỘ  TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG 
 
        (đã ký)
 
 
 
     Bùi Văn Ga

Vui lòng click vào đây để xem chi tiết Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng.

Tác giả bài viết: Tổ Khảo thí - ĐBCLGD

Nguồn tin: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn