17:24 EST Thứ tư, 17/01/2018

Menu

Trang nhất » Tin Tức » ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TIÊU CHUẨN TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THPT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Thứ hai - 17/09/2012 05:04
(10 Tiêu chuẩn - 40 tiêu chí)
 
TIÊU CHUẨN  1 (5 Tiêu chí)
MỤC TIÊU, CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÍ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 
               Tiêu chí 1.1: Mục tiêu đào tạo giáo viên trung học phổ thông đáp ứng mục tiêu giáo dục đại học quy định tại Luật Giáo dục và mục tiêu đào tạo khối ngành sư phạm trình độ đại học
              Tiêu chí 1.2: Mục tiêu đào tạo giáo viên trung học phổ thông đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông, phù hợp với thực tiễn của nhà trường, địa phương; có nội dung cụ thể, rõ ràng; được định kỳ rà soát, bổ sung, cập nhật và điều chỉnh theo hướng cải tiến, nâng cao chất lượng
              Tiêu chí 1.3: Có cơ cấu hợp lý để tổ chức và quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông; thực hiện đào tạo và quản lý đào tạo có chất lượng, hiệu quả
              Tiêu chí 1.4: Đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ trường đại học, được phân định rõ ràng về trách nhiệm và quyền hạn cho từng cán bộ quản lý
              Tiêu chí 1.5: Các hoạt động đào tạo giáo viên trung học phổ thông được định kỳ đánh giá và cải tiến nâng cao chất lượng
 
TIÊU CHUẨN 2 (8)
CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 
             Tiêu chí 2.1: Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở chương trình khung khối ngành sư phạm trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với mục tiêu giáo dục trung học phổ thông và đáp ứng nhu cầu sử dụng giáo viên của địa phương và xã hội.
Tiêu chí 2.2: Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng chuyển dần sang hình thức tích lũy tín chỉ; được xây dựng với sự tham gia của các giảng viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý và nhà tuyển dụng; đảm bảo tính hệ thống và có cấu trúc hợp lý; cân đối giữa lý thuyết, thực hành và tự học, tự nghiên cứu.
            Tiêu chí 2.3: Có đầy đủ kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết cho các học phần, môn học; định kì rà soát, đánh giá, điều chỉnh theo hướng liên tục cải tiến chất lượng.
            Tiêu chí 2.4: Thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát triển năng lực giảng dạy, năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Hằng năm tổng kết, đánh giá và phổ biến kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy và học.
Tiêu chí 2.5: Thực hiện đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá người học, đảm bảo tính nghiêm túc, chính xác, công bằng và khách quan trong đánh giá. Hằng năm lấy ý kiến phản hồi từ người học và thực hiện cải tiến chất lượng hoạt động kiểm tra đánh giá.
Tiêu chí 2.6: Hoạt động thực tập sư phạm được tổ chức có hiệu quả. Hằng năm lấy ý kiến phản hồi từ cơ sở thực tập, người thực tập, người hướng dẫn thực tập và có biện pháp cải tiến chất lượng hoạt động thực tập sư phạm.
            Tiêu chí 2.7: Kết hợp các hoạt động dạy và học với nghiên cứu khoa học trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông.
            Tiêu chí 2.8: Đảm bảo an toàn, chính xác và khoa học trong lưu trữ kết quả học tập và rèn luyện của người học; thuận lợi cho việc phổ biến, quản lý, truy cập, tổng hợp báo cáo.
 
TIÊU CHUẨN 3 (8)
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 
             Tiêu chí 3.1: Có đủ số lượng, có cơ cấu chuyên môn phù hợp với yêu cầu đào tạo, quy mô đào tạo giáo viên trung học phổ thông.
             Tiêu chí 3.2: Đạt trình độ chuẩn đào tạo của nhà giáo đối với giáo viên trung học phổ thông và các kỹ năng cần thiết, đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học.
 
             Tiêu chí 3.3: Đạt tiêu chuẩn về phẩm chất tư tưởng chính trị, đạo đức nhà giáo và sức khoẻ.
             Tiêu chí 3.4: Đảm bảo thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình đào tạo; có kế hoạch bài giảng cá nhân được phê duyệt, đồng thời tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy của khoa, bộ môn. Hằng năm, tham gia nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà nước.
            Tiêu chí 3.5: Được phân công giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; được tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ chính trị, ngoại ngữ, tin học.
            Tiêu chí 3.6: Được đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.
            Tiêu chí 3.7: Được định kỳ đánh giá năng lực giảng dạy, được hỗ trợ tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hướng dẫn thực tập sư phạm.
            Tiêu chí 3.8: Thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
 
TIÊU CHUẨN 4 (6)
NGƯỜI HỌC VÀ CÔNG TÁC HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PT
 
Tiêu chí 4.1: Người học được đảm bảo tuyển chọn công bằng và khách quan
Tiêu chí 4.2: Được phổ biến các quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các quy định khác có liên quan của Nhà trường
Tiêu chí 4.3: Được tạo điều kiện học tập và tham gia nghiên cứu khoa học
Tiêu chí 4.4: Được tạo điều kiện rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tham gia tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác theo quy định của pháp luật
Tiêu chí 4.5: Được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ăn, ở và giải trí; được đảm bảo các chế độ chính sách xã hội theo quy định; được tạo điều kiện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất và được đảm bảo về dịch vụ y tế học đường
Tiêu chí 4.6: Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện đạo đức, tư tưởng chính trị, lối sống và đạt kết quả tốt
 
TIÊU CHUẨN 5 (6)
HỌC LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KHÁC HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tiêu chí 5.1. Hệ thống học liệu của khoa, trường đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên trung học phổ thông.
Tiêu chí 5.2. Có các thiết bị giáo dục đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và quản lý điều hành.
Tiêu chí 5.3. Có hệ thống phòng chức năng, phòng học, phòng thí nghiệm thực hành có đủ số lượng, diện tích, đảm bảo quy cách và được sử dụng có hiệu quả.
Tiêu chí 5.4. Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất đáp ứng nhu cầu tập luyện và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe và phát triển thể chất cho người học.
Tiêu chí 5.5: Định kỳ đánh giá và có các biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng các cơ sở vật chất, phòng chức năng, phòng học, phòng thí nghiệm thực hành.
Tiêu chí 5.6: Đảm bảo môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn, không bạo lực, không tệ nạn xã hội.
 
TIÊU CHUẨN 6 (4)
CÔNG TÁC TÀI CHÍNH PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 
Tiêu chí 6.1: Có kế hoạch tài chính và quản lý tài chính đảm bảo cho hoạt động đào tạo giáo viên trung học phổ thông.
Tiêu chí 6.2: Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo về tài chính theo quy định.
Tiêu chí 6.3: Có các nguồn tài chính hợp pháp hỗ trợ hoạt động đào tạo
Tiêu chí 6.4: Thực hiện công khai tài chính và có cơ chế để cán bộ, giảng viên tham gia kiểm tra, giám sát tài chính
 
TIÊU CHUẨN 7 (3)
CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
VÀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN VIỆC LÀM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tiêu chí 7.1. Thực hiện đánh giá phẩm chất, tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực của sinh viên tốt nghiệp; đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan trong đánh giá
Tiêu chí 7.2. Thực hiện theo dõi và đánh giá tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu về sinh viên của trường
Tiêu chí 7.3. Triển khai các hoạt động về tư vấn nghề nghiệp và việc làm cho sinh viên tốt nghiệp./.

Nguồn tin: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn